Whatsapp
 
 

Legal

 

Condicions generals

 

Condicions generals i normes d'ús de la instal·lació Minibloc

 

1. Àmbit.

Aquestes Condicions Generals i normes d'ús regulen la relació entre l'usuari i/o representant legal i MONOBLOC CLIMBING, S.L, durant la seva estada a les instal·lacions i/o durant la participació en qualsevol activitat organitzada per l'entitat. Les instal·lacions de MONOBLOC CLIMBING, S.L (marca comercial MINIBLOC) comprenen:

Murs d'escalada amb autoseguretat.
Zones de bloc Zona d'aparells de fitness i entrenament específic
Àrea multiusos
Vestidors
Zones comunes
Recepció Terrassa i espais exteriors.

 

2. Consentiment informat.

L'usuari i/o el seu representant legal reconeixen:

A. Entendre que l'escalada en les diferents modalitats que es pot practicar a MINIBLOC és una activitat esportiva no exempta de risc que, tot i que es pot reduir en gran mesura amb un correcte ús de la instal·lació, adoptant les mesures de seguretat oportunes i seguint aquestes Normes d'Ús, hi ha riscos inherents a l'activitat i imponderables.

B. Haver rebut informació i formació completa i suficient sobre les característiques de l'activitat i haver llegit les presents Condicions Generals i Normes d'Ús.

C. Estar en condicions físiques i mentals adequades per participar en l'activitat, i no tenir malaltia o limitació física que li impedeixi o que pugui desencadenar-se durant el seu desenvolupament.

D. Conèixer i acceptar que la seva participació implica risc per a la seva integritat física i la dels altres, el que inclou, però no es limita a: lesions, malalties, disminucions sensorials, pèrdua de parts del cos, incapacitats permanents, o fins i tot la mort.

E. Entendre que, a causa de la seva ubicació geogràfica i les condicions en què es poden desenvolupar, algunes de les activitats organitzades per MINIBLOC poden veure's afectades per situacions adverses com climatologia, desastres naturals, inestabilitat política o social i altres similars, que podrien comportar perjudicis per a l'usuari i els seus béns, o la modificació de l'activitat, la suspensió d'algunes de les activitats o etapes previstes, i fins i tot la cancel·lació.

F. Conèixer i acceptar que els riscos de la participació en l'activitat no poden ser totalment controlats, ni pel propi usuari ni per MINIBLOC, assumint les possibles conseqüències negatives que es puguin derivar de l'activitat sempre que MINIBLOC no hagi actuat amb la diligència deguda, mala fe manifesta o negligència atenent a les circumstàncies.

G. Haver estat informat i acceptar que, si tingués un problema de salut, MINIBLOC donarà assistència gratuïta sobre el terreny, exclusivament limitada a primers auxilis a càrrec de personal no sanitari i, si fos necessari, estabilització fins que es produeixi el trasllat per part dels responsables pertinents al centre de salut o hospital que considerin els Serveis d'Emergència. Això exclou equips mèdics, medicaments, tractaments quirúrgics o altres que hagin de ser prestats per personal sanitari.

H. En cas que, sota la tutela de l'usuari, participi un menor d'edat, les assumptes i declaracions d'aquest document inclou

 

3. Horaris d'Obertura i Restriccions d'Accés

Els horaris d'obertura MINIBLOC es recullen a l'ANNEX I. Horaris d'Obertura de MINIBLOC.

 

4. Accés a les Instal·lacions

Per accedir a les instal·lacions de MINIBLOC és d'obligat compliment la inscripció a la recepció. MINIBLOC podrà expedir carns de soci per als seus socis o usuaris autoritzats que identificaran al posseïdor autoritzat, la categoria d'abonament i el número de client del soci. El carnet és un element identificador del soci, pel que haurà de ser tractat amb la diligència pertinent. En el cas de pèrdua o robatori del carnet de soci: A. El titular haurà de notificar-ho a MINIBLOC a la major brevetat per a expedir un nou carnet i actualitzar el compte de l'usuari. B. El posseïdor és responsable de tots els càrrecs efectuats amb el carnet abans de la notificació de la pèrdua o robatori del carnet de soci. La substitució o reemplaçament del carnet de soci té un cost de cinc euros (5,00€). Tots els carns de soci són propietat de MINIBLOC i hauran de ser retornats a MINIBLOC en finalitzar l'abonament. L'usuari declara i garanteix que la informació personal i les dades bancàries són correctes i veraces i adquireix el compromís de mantenir-les actualitzades en tot moment.

 

5. Menors d'edat i persones amb discapacitat

Els menors d'edat i persones amb discapacitat necessiten requisits prèvis per a accedir a la instal·lació. Els menors de 18 anys només podran accedir a les instal·lacions de MINIBLOC previ consentiment exprés d'almenys un representant legal. Els menors de 12 anys només podran accedir a la instal·lació previ consentiment exprés d'almenys un representant legal que haurà de romandre al costat del menor en la instal·lació. El representant legal accepta que el menor utilitzi les instal·lacions i/o participi en activitats de MINIBLOC conforme a les presents Normes d'Ús. Les activitats per a joves, els campaments d'estiu i les classes/esdeveniments/competicions per a joves poden estar subjectes a restriccions d'edat. I la participació en les mateixes estarà supeditada al consentiment exprés d'almenys un tutor legal. MINIBLOC podrà denegar la inscripció en activitats, l'entrada a les instal·lacions o limitar l'accés a menors per motius de seguretat o comportament inadequat.

 

6. Preus i condicions

Els preus es recullen a l'Annex II. Preus. Tots els preus i les condicions estan disponibles a la nostra pàgina web www.minibloc.es i en les instal·lacions. En el cas que hi hagi diferències, serà vinculant l'última versió publicada.

 

7. Lloguer i préstec de material

Les condicions del lloguer o préstec de material per part de MINIBLOC es recullen a l'ANNEX III. Lloguer i préstec de material.

 

8. Normes generals d'ús

És obligatori registrar-se en la recepció en entrar a MINIBLOC i tornar qualsevol material llogat o rebut en préstec a la sortida. Cal actuar amb precaució, sentit comú i cortesia en tot moment. Fumar i consumir drogues està prohibit tant a l'interior com a l'exterior de MINIBLOC. Es negarà l'entrada a qualsevol persona que mostri signes d'intoxicació per alcohol o drogues. Les begudes i el menjar han de ser consumides a la cafeteria. Queda prohibit l'accés a l'interior dels murs d'escalada, zones precintades, zones privades i les zones marcades com a "només personal autoritzat" i "entrada prohibida". En cas de necessitar assistència, acudir al personal de MINIBLOC. Només el personal de MINIBLOC o les persones autoritzades per MINIBLOC poden impartir classes. A qualsevol altra persona que estigui donant classes remunerades se li demanarà que abandoni les instal·lacions de MINIBLOC i se li podrà revocar el seu dret d'entrada sense compensació. Qualsevol problema amb els murs d'escalada, els equipaments, la instal·lació o el mal comportament d'algun usuari haurà de ser posat en coneixement directament al personal de MINIBLOC. Cal complir en tot moment la senyalització de bones pràctiques, salut i seguretat exposada a les instal·lacions de MINIBLOC. L'usuari està informat de l'existència d'un circuit de video vigilància a tot el centre, excepte als vestidors i taquilles.

 

9. Normes d'escalada amb autoassegurador

Les normes específiques d'escalada amb autoassegurador es recullen a l'Annex IV. Normes d'escalada amb autoassegurador.

 

10. Normes d'escalada en bloc o boulder

Les normes específiques d'aquesta modalitat d'escalada es recullen a l'Annex V. Normes d'escalada en bloc o boulder.

 

11. Normes específiques per a grups i cursos

Les normes específiques aplicables als grups i cursos es recullen a l'Annex VI. Normes específiques per a grups i cursos.

 

12. Pertenences personals

Les pertinences personals i el material hauran d'estar guardats únicament en els espais previstos per a aquest fi. MINIBLOC no es fa responsable dels objectes que puguin extraviar-se o ser sostrets en qualsevol de les instal·lacions. MINIBLOC recomana als usuaris que no portin a les instal·lacions ni deixen sense supervisió cap objecte de valor. Els objectes oblidats als vestidors o en qualsevol altre lloc de la instal·lació romandran en objectes perduts per un termini màxim de tres setmanes. Si en aquest termini l'objecte no és reclamat pel seu propietari, la direcció del centre lliurarà aquests objectes a una entitat benèfica.

 

13. Notificació en cas de defecte

L'usuari es compromet a comunicar immediatament al personal MINIBLOC qualsevol deteriorament o problema observat en el centre. Creant així un ambient més segur per als usuaris i eliminant els riscos potencials. La no notificació comporta conseqüències legals pertinents per actuació negligent.

 

14. Imatges i Dades Personals

L'usuari i/o el seu representant legal autoritza a MINIBLOC a utilitzar el seu nom i imatge per a realitzar actes de promoció o difusió de MINIBLOC. L'usuari no podrà prendre vídeos i fotografies a les instal·lacions sense l'autorització expressa de MINIBLOC. D'acord amb la Llei Orgànica de Protecció de Dades de Caràcter Personal 15/1999, les dades de l'usuari seran incloses i tractades en un fitxer d'usuaris el responsable del qual és Dmitry Zaytsev, autoritzant expressament que les seves dades siguin utilitzades per a la gestió dels usuaris de les instal·lacions, les activitats de MINIBLOC, així com per a la realització de campanyes d'informació comercial i de màrqueting.

Els interessats podran exercir el seu dret d'accés, rectificació, cancel·lació o oposició de les seves dades, dirigint-se per escrit i aportant fotocòpia del seu DNI o document identificatiu, en els termes previstos per la Llei, al responsable del Fitxer: MINIBLOC. Carrer Sabadell, 22 Reus, 43204.

Autorització d'Imatges per a menors de 14 anys

La empresa Monobloc Climbing SL disposa d'espais de comunicació i difusió, inclosos els espais web minibloc.es i monobloc.es, on informa i fa difusió de les activitats organitzadas a les seves intalaciones. En aquests espais es poden publicar imatges/veu en què apareguin, individualment o en grup, nens/es que fan les activitats esmentades.

La difusió d'imatges, de veus i d'altres dades personals implica un risc per al dret a la protecció de dades, per a la privacitat i per al dret a la pròpia imatge, ja que se'n pot perdre el control.

Per aquest motiu, Minibloc demana el consentiment als pares, mares o tutors/ores legals i es compromet a fer una publicació curosa de les dades personals als espais de comunicació i difusió.

Les imatges i veus que es recullin i tractin no se cediran a tercers ni se'n faran usos comercials sense el consentiment exprés i per escrit de les persones interessades.

 

15. Incompliment

L'incompliment d'aquestes normes serà causa d'expulsió automàtica de les instal·lacions i la baixa definitiva com a client de MINIBLOC sense cap compensació. MINIBLOC es reserva limitar o impedir el dret d'admissió a les instal·lacions per raó de seguretat o de comportament inapropiat.

 

16. Disposicions Addicionals

MINIBLOC podrà modificar, desenvolupar i actualitzar aquestes Condicions Generals i els seus annexos. Aquests canvis entren en vigor immediatament després de la seva publicació en les instal·lacions i pàgina web. En el cas d'existir diferències, la versió vinculant serà de data posterior.

 

17. Assegurança

Segons la legislació vigent, Monobloc Climbing SL té contractat un assegurança de responsabilitat civil la quantitat del qual dependrà de l'aforament màxim autoritzat. No obstant això, les lesions derivades de les pràctiques incorrectes i provocades per l'usuari no estaran cobertes per aquest assegurança i són els usuaris els que han d'assumir les conseqüències.

 

Annex I. Horaris d'Obertura de MINIBLOC

Horari d'obertura:

Dilluns a divendres de 16 a 20:30 hores
Dissabtes de 10 a 20 hores
Diumenges de 10 a 15 hores
Matins i Festius a consultar Durant esdeveniments especials i competicions, MINIBLOC podrà no obrir al públic general i/o limitar l'accés. MINIBLOC podrà limitar temporalment l'accés a determinades zones de la instal·lació per motius i circumstàncies raonables com ara impartició de classes, competicions, esdeveniments especials, tasques de neteja/manteniment, equipament de vies d'escalada. Aquestes limitacions parcials no justifiquen la devolució del preu de l'entrada.

 

Annex II. Preus

Els abonaments no són reemborsables.

Les entrades i abonaments han de ser pagats abans d'accedir a les instal·lacions.

Els pagaments i prepagaments de les entrades, abonaments, cursos, competicions, esdeveniments, grups, festes i altres casos poden fer-se en efectiu o per targeta de pagament. MINIBLOC es reserva el dret de revisar en qualsevol moment els preus i les condicions notificats a les instal·lacions i a la pàgina web.

L'aplicació de les condicions en vigor el dia d'inscripció de qualsevol servei abonat per avançat es mantindran durant la durada acordada en la data d'inscripció.

Els passis de dia i tots els tipus d'abonament són personals i intransferibles. Els passis de dia són vàlids únicament el dia de la compra.

Els bons de 5 i 10 sessions no són transferibles. Les sessions no utilitzades no són reemborsables.

MONOBLOC es reserva el dret de denegar la inscripció com a soci així com les condicions o beneficis associats.

Els abonaments mensuals comencen el primer dia primer del mes i acaben l'últim dia del mes. Els dies no aprofitats no són reemborsables. Els socis que contractin un nou servei mitjançant abonament mensual, un cop iniciat el mes, pagaran la part total del mes, o en efectiu o targeta.

Per donar-se de baixa de qualsevol servei el pagament del qual estigui domiciliat, hauran de notificar-ho per escrit abans del dia 25 del mes anterior a la baixa.

Els rebuts domiciliats dels abonaments mensuals seran carregats a principi de mes. Qualsevol comissió bancària carregada per raó d'insuficiència de fons o rebut rebutjat/retingut serà suportada per l'usuari.

 

Annex III. Lloguer i préstec de material

Per poder llogar material, s'haurà de lliurar l'import del lloguer. El sol·licitant serà responsable del material llogat, havent-se de reposar en cas de deteriorament, pèrdua o hurto. La devolució de material s'haurà de fer abans de sortir de les instal·lacions.

 

Annex IV. Normes d'escalada amb autoasseguradors.

Per fer ús de les instal·lacions destinades a escalar amb autoassegurament mitjançant equip de TWING POINT, serà necessari passar el test de seguretat i obtenir la corresponent acreditació per poder escalar. Per això, el personal de MINIBLOC realitzarà les comprovacions oportunes.

No distreure als usuaris mentre estan en el procés de posar-se el material de seguretat (arnès, mosquetó de seguretat).

Mai quedar-se sota qualsevol usuari que estigui escalant.

S'ha de mantenir una distància prudencial de les àrees d'escalada.

Per la seva seguretat, o en cas de dubte, no utilitzar cap equip, material o tècnica d'escalada sense la supervisió d'una persona competent.

S'ha de consultar a un membre del personal de MINIBLOC.

És obligatori l'ús de magnesi líquid per mantenir un ambient agradable. Utilitza el magnesi de manera responsable.

Normes bàsiques

Queda prohibit expressament escalar sense autoassegurador a les parets destinades per a això.
Queda prohibit realitzar maniobres en alçada, tals com muntatge de reunions, ràpels, descensos segurs, etc.
És obligatori utilitzar sempre material homologat i en bon estat.
Abans d'iniciar cada via, és obligatori realitzar una comprovació de seguretat.
No està permès agafar-se a cap element metàl·lic de l'estructura.
El mosquetó de seguretat de l'autoassegurador haurà d'anar ancorat a l'anell ventral de l'arnès. En finalitzar la via, deixa el mosquetó ancorat al principi, tal com estava.
No està permès esperar a la línia de caiguda de l'autoassegurador. És necessari respectar aquest espai de seguretat.
No està permès utilitzar la cinta com a mitjà de progressió.
Durant el descens, baixar caminant cap enrere pel plafó. No està permès donar salts ni pendular durant la baixada.
Els autoasseguradors només podran utilitzar-se en les línies on estiguin instal·lats, no podent emprar-se per a realitzar vies properes.
Si no saps utilitzar els autoasseguradors amb seguretat, consulta amb el personal de la sala abans d'utilitzar-los.

 

Annex V. Normes d'escalada en bloc

No es permet l'accés a menors de 12 anys sense la supervisió d'un adult responsable, llevat d'activitats guiades amb un tècnic/a de la instal·lació.
Abans d'escalar, verifica que no interferiràs amb altres escaladors.
L'ús de magnesi líquid és obligatori.
No està permès consumir aliments ni begudes sobre la superfície del coixí.
No deixis material sobre la superfície del coixí, com ara calçat, roba, telèfons, etc.
No et seieu sobre els coixins ni sota les plafons si no estàs escalant.
En la mesura del possible, no saltis des de punts alts; intenta desgrimpant: una mala caiguda fortuïta pot ser causa de lesió.
Porta i cuida dels teus companys i companyes de sala.
Presta la màxima atenció als altres escaladors i respecta'ls.
No escalis per sobre, per sota o caminis per sota d'algun escalador.
Descendeix dels blocs sempre amb control. Dóna un avís verbal per alertar als altres sobre el coixí.
Prohibit fer bloc amb l'arnès.
Annex VI. Normes específiques per a grups i cursos

La participació en els cursos (també denominats activitats, classes i entrenaments) exigeix preinscripció i prepagament i està subjecte a disponibilitats.

Els socis tindran prioritat per apuntar-se. Les reserves de les activitats ofereixes per MINIBLOC individuals i de grup poden ser cancel·lades sense càrrec 48 hores abans de l'activitat, comunicant la cancel·lació mitjançant correu electrònic dirigit a hola@minibloc.es.

Les cancel·lacions fetes amb menys de 48 hores d'antelació no generaran el dret a reemborsament. Per a esdeveniments, competicions i programes juvenils, poden aplicar-se normes especials de cancel·lació, conforme a les peculiaritats pròpies de l'esdeveniment.

Les normes de cancel·lació aplicables seran publicades amb l'antelació suficient. MINIBLOC podrà modificar o cancel·lar els cursos per motius degudament justificats. En cas de cancel·lació per part de MINIBLOC, es notificarà i es reemborsarà íntegrament als participants, excepte en cas de força major.

 
 

 

Avís de cookies